VANLIGA FRÅGOR

Varför ska man använda test vid rekrytering?
Test är ett verktyg för att underlätta beslutsfattande vid urval och rekrytering. Bra test ger betydande merinformation till de traditionella beslutsunderlagen vid rekrytering; nämligen cv-analys, referenstagning och intervjuer.

Vad är viktigt när man väljer test?
Bra test bygger på vetenskaplig grund. De ska ha en vetenskapligt accepterad teoribildning och empiriska underlag. Någon form av utprövning ska finnas som visar att teorin håller. Be om valideringsstudier.

Hur vet man om ett test är bra?
Ett vetenskapligt bra test ska ha hög reliabilitet (hög tillförlitlighet) och hög validitet (relevans). Reliabiliteten anger hur stabilt testresultatet är om samma person testas vid till exempel två olika tillfällen. Reliabiliteten uttrycks som en koefficient mellan 0 och 1. Godtagbar reliabilitet är ett värde över 0.70. Validiteten anger hur bra testet kan förutsäga framgång i de arbetsuppgifter som är aktuella. Validiteten uttrycks också som en koefficient mellan 0 och 1. Godtagbar validitet är ett värde över 0.30.

Vad är skillnaden mellan ipsativa och normativa test?
Ipsativa test har inga normdata. Det betyder att man inte kan jämföra individer med varandra. Därför är ipsativa test inte heller användbara vid rekrytering. Normativa test har jämförelsedata, det vill säga att man jämför individens svar med en normgrupp. Normativa test bör användas vid rekrytering och urval eftersom individers resultat kan jämföras med varandra.

Vad är psykometri?
Psykometri är en grupp statistiska analysmetoder som används vid utvärdering av test, läran om psykologisk mätning.

Hur kan man besvara Psykometrikas testbatteri på under 60 minuter?
Vårt testbatteri är konstruerat så att man med så få påståenden som möjligt kan uppnå en hög reliabilitet. Därför blir inte heller tidsåtgången så omfattande.

Hur stabila är Psykometrikas test?
Vårt testbatteri består av 18 olika och separata deltest. Samtliga deltest har hög stabilitet. Den varierar mellan 0.72 till 0.92, beroende på deltest.

Vad är Psykometrikas testbatteri?
Testbatteriet består av 18 olika deltest, inte enbart ett test. Samtliga baseras på vad som modern forskning anser vara viktigt för framgång i dagens arbetsliv. Det är inte bara personlighet, begåvning, motivation eller värderingar som skapar framgång, utan ofta en mix av flera olika faktorer.

Hur ser Psykometrikas normgrupp ut?
Vår normgrupp består av cirka 4 000 personer, ett representativt urval av dagens arbetsföra befolkning. I huvudsak består normgruppen av personer som aktivt sökt ett arbete de vill ha, alltså i ”skarpa lägen”.

Kan man till exempel sortera bara chefer eller kvinnor i normgruppen?
Vi har valt att ha en homogen normgrupp och kan därför inte separera grupperna från varandra. Vi kan till exempel separera kvinnor och män, akademiker och icke-akademiker från varandra, men har valt att ha en homogen normgrupp för att öka jämförbarheten.

Har Psykometrika ett chefstest?
Vi har möjlighet att utifrån en kravprofil skapa ett ”chefstest” baserat på ett flertal av de deltest vi har. Många kunder använder också hela testbatteriet vid rekrytering av chefer och exempelvis framgångsprofiler för andra typer av medarbetere.

Vad är skillnaden mellan DISC-tester och Psykometrikas testbatteri?
DISC-testen är ipsativa och Psykometrikas testbatteri är normativt. Ipsativa test är inte utvecklade för att användas vid urval och rekrytering. Normativa test är utvecklade för rekrytering och urval.