Kartläggning på vetenskaplig grund

med din organisation som normgrupp

KARTLÄGGNING

Vad kännetecknar dina bästa medarbetare? Vilka egenskaper, typ av begåvning samt personlighetsdrag har de gemensamt? Vad är det som egentligen gör dem framgångsrika, eller motsatsen? Genom att på ett modernt, vetenskapligt sätt besvara dessa frågor hjälper vi ditt företag att bättre förstå vad det är man ska leta efter vid intern eller extern rekrytering. Vi identifierar era framgångsfaktorer på basis av vårt testbatteri. Detta sker genom sofistikerade statistiska analyser och samarbete mellan Psykometrika och ditt företag.ARBETSPROCESS KARTLÄGGNING

Kartläggningen börjar med att vi tillsammans identifierar hur framgång eller arbetsprestation mäts i er organisation, kanske är det säljresultatet för säljare eller chefsbedömningar för andra grupper. Totalt tas ofta mellan 5-7 "mjuka" och "hårda" kriterier fram. För att få tillräckligt statistiskt underlag testas därefter så många som möjligt av era medarbetare med vårt testbatteri samtidigt som ni tar fram deras individuella värden i samtliga bedömningskriterier. Därefter sker den statistiska analys som resulterar i de viktigaste framgångsfaktorerna på basis av vårt testbatteri. Det brukar vara mellan 5-10 olika faktorer som är statistiskt signifikanta, dvs som kan särskilja de framgångsrika medarbetarna från de mindre framgångsrika. Dessa faktorer är alltså inte slumpmässiga eller tillfälliga, utan statistiskt säkerställda för framgång i yrket, branschen och/eller ditt företag.

Resultaten från kartläggningen kan med fördel också användas i rekryteringen. Vi skapar framgångsprofiler, en slags screeningtest, som baseras på vad som är viktigt för just ditt bolag. Läs mer här.

Vi kan förstås också utföra en mer traditionell typ av kartläggning enbart baserad på vårt testbatteri och utan att kriterier på framgång insamlas av företaget. Exempel på när detta kan vara användbart är när man endast vill jämföra olika regionkontor, få en djupare förståelse för medarbetare eller andra situationer där det inte krävs en faktiskt bedömning av de anställda eller där man inte planerar att använda resultaten som en grund vid nyanställningar via en framgångsprofil.

I båda typerna av kartläggning sammanställs resultaten och redovisas i en skriftlig rapport både på grupp-, avdelnings- och individnivå. Vi beskriver hur gruppen ser ut idag, vilka eventuella luckor som finns och om man bör söka efter andra kompetenser för att klara de utmaningar som ledningen identifierat. På individnivå diskuteras konfidentiellt personens profil för att denne bättre ska kunna förstå sin potential och vilka stödinsatser som kan behövas. Syftet med kartläggningar är oftast att skapa ett bättre beslutsunderlag för ledningen. På gruppnivå är målsättningen att lägga en grund för ett strukturerat och strategiskt utvecklingsarbete. På individnivå är målsättningen att stötta och coacha varje individ för att denne bättre ska förstå sig själv, sitt arbete och företagets framtida behov.