Ett instrument i världsklass

för framgång i arbetslivet

TESTER

Vad är viktigt för att nå framgång i arbetslivet? Det är frågan Psykometrika aktivt besvarar med sin forskning. Detta är i grunden en fråga om relevans och vad som faktiskt är möjligt att mäta med psykometriska tester. Resultatet är ett modernt testbatteri med 18 olika deltester som tillsammans ger en mycket stark prognos över människors förmåga att prestera på olika arbetsplatser. Och det tar under 60 minuter att göra. Ett slimmat testbatteri med bibehållen vetenskaplig kvalitet!

3.835

Storlek på normgrupp

0.8

Genomsnittlig reliabilitet

0.56

*Genomsnittlig validitet

*Exempel från en av våra valideringsstudier

Alla deltester i Psykometrikas testbatteri utvecklas internt. Testerna är utvecklade baserat på vad modern forskning visar är relevant för att nå framgång i arbetslivet, där Psykometrikas egen forskning spelar en aktiv roll i framtagandet av dagens unika verktyg för rekryterare. Alla tester är normativa och har mycket god reliabiliet samt validitet. Testerna och normgrupper uppdateras och utvecklas årligen. Även nya deltest läggs till i takt med ny innovation och kunskap.
ÖVERSIKT AV TESTBATTERIET

Psykometrikas testbatteri är ett modernt, normativt verktyg som är baserat på såväl internationell som egen forskning och har höga värden vad gäller såväl tillförlitlighet som validitet (relevans). Vårt testbatteri innefattar i nuläget sammantaget 18 deltest där varje deltest mäter en separat psykologisk faktor. Samtliga dessa har genom aktuell forskning visat sig ha koppling till arbetslivet. Vi har indelat våra faktorer i fyra olika kategorier: (1) Inställning till arbetet, (2) Personlighet "Big Five", (3) Personlighet och värderingar och (4) Prestation och förmåga. Vi har även en kategori där det ingår tester inom vad vi kallar "Dark personality".

INSTÄLLNING TILL ARBETET


 • Arbetstrivsel
 • Arbetsmotivation
 • Statusmotivation
 • Balans i arbetet

PERSONLIGHET "BIG FIVE"


 • Utåtriktad läggning
 • Öppenhet
 • Social smidighet
 • Målmedvetenhet
 • Emotionell stabilitet

PERSONLIGHET & VÄRDERINGAR


 • Motståndskraft
 • Självansvar
 • Självförtroende
 • Jämlikhetsorientering

PRESTATION & FÖRMÅGA


 • Emotionell förmåga
 • Kreativitet
 • Verbal förmåga
 • Logisk förmåga

"DARK PERSONALITY"


 • Fördomar
 • Psykopati
 • Förskönande svar / "Lögnskala"
 • Pågående forskning

Reliabiliteten kontrolleras regelbundet i samband med de årliga uppdateringarna. Vid den senaste uppdateringen år 2016 uppvisade våra faktorer en genomsnittlig reliabilitet (beräknat som Cronbachs Alfa) på 0,8. Moderna test bör ha en tillförlitlighet (reliabilitet) på över 0.7. Samtidigt anses personlighetstest med en träffsäkerhet (validitet) på över 0.3 som godkänt.

I våra valideringsstudier har vi beräknat respektive faktors kriterievaliditet som en korrelation mellan personens poäng i faktorn (korrigerat för förskönande svar) och chefsbedömning av dennes arbetsprestation. Dessa validitetskoefficienter varierar förstås beroende på vilket arbetsområde det gäller. Om man ser till de högst signifikanta faktorerna (p < 0.01) varierade validitetskoefficienterna mellan 0.33 och 0.62. Självförtroende var en signifikant faktor för arbetsframgång i samtliga våra studier.

Normgruppen uppdateras regelbundet en gång per år. Den senaste uppdateringen 2016 bestod av 3 835 personer som tagit testet huvudsakligen i skarpt läge.

Läs mer om vår forskning samt dokumentation om testbatteriet här.